maanantai 16. joulukuuta 2013

Kuka niitä rangaistuksia jakeleekaan?

Pari päivää sitten tuli puheeksi, että jotkut odottavat eläinsuojelulain kokonaisuudistuksessa vaikutettavan rangaistusten ankaruuteen. Toiveena siis on, että tuomioistuimet tuomitsisivat kovempia rangaistuksia eläinsuojelurikoksista. Tätä toivetta ei kyllä voida lainsäätämisessä toteuttaa sillä tavoin kuin ihmiset näyttävät haluavan. Mahdoton tehtävä.

 Suomen perustuslain (731/1999) 3 §:ssä säädetään valtiollisten tehtävien jaosta. Näitä tehtäviä ovat lainsäädäntövalta, hallitusvalta sekä tuomiovalta. Vallan kolmijako-opin mukaan nämä kolme vallankäytön muotoa on jaettu eri tahoille. Lainsäädäntövaltaa käyttää eduskunta, hallitusvaltaa tasavallan presidentti sekä valtioneuvosto ja tuomiovaltaa riippumattomat tuomioistuimet. Toki on todettava, että esimerkiksi toimeenpanolla on myös lainsäädäntövaltaa, sillä eduskunnan säätämässä laissa sille voidaan tällaista valtaa säätää.

Vallan kolmijako-opin ajatuksena on hajauttaa vallankäyttöä eri tahoille. Kysymys on lähtökohtaisesti siitä, että jokainen taho huolehtii omasta tehtävästään eikä puutu toisen tehtäviin. Jos puuttuu, siitä voi vaikkapa ylin laillisuusvalvoja – oikeuskansleri tai eduskunnan oikeusasiamies – näpäyttää. Ja on näpäyttänytkin.

Vallan kolmijako-oppiin kuuluu, ettei esimerkiksi lainsäädäntövaltaa ja hallitusvaltaa käyttävät tahot puutu riippumattomien tuomioistuinten toimintaan. Nämä ovat velvollisia tuomiovaltaa käyttäessään noudattamaan ainoastaan voimassa olevaa oikeutta. Esimerkiksi lainsäätäjä ei voi ”ojentaa” tuomioistuinta siitä, että tämä tuomitsee sen näkemyksen mukaan liian lieviä rangaistuksia, ja vaatia ankarampia rangaistuksia. Tuomioistuin on rangaistuksia tuomitessaan sidottu noudattamaan rikoksesta laissa säädettyä rangaistusasteikkoa. Esimerkiksi eläinsuojelurikoksen rangaistusasteikko on sakkoa tai vankeutta enintään kaksi vuotta (RL 17:14). Tuomioistuin voi poiketa rangaistusasteikosta vain siltä osin kuin siitä rikoslaissa säädetään. Rangaistusta määrätessään tuomioistuin on siis sidottu ainoastaan voimassa olevaan oikeuteen ja voi sen puitteissa käyttää harkintavaltaansa.

Tuomioistuimet päättävät tuomioista itsenäisesti rangastusasteikon mukaan

Eläinsuojelulain kokonaisuudistuksen yhteydessä ei siis voida puuttua siihen, miten riippumattomat tuomioistuimet käyttävät tuomiovaltaansa ja vaatia kovempia rangaistuksia. Lainsäätäjä ei voi näin toimia. Lainsäätäjä voi vaikuttaa tuomioistuimen toimintaan rangaistuksen mittaamisessa ainoastaan siten, että se säätää rangaistusasteikosta toisin. Lisäksi lainsäätäjä voi toki säätää törkeysasteiltaan eri rikoksista.

Eläinsuojelurikoksia uudistettiin laajemmin maaliskuun alussa 2011 voimaan tulleilla rikoslain 17 luvun muutoksilla. Eläinsuojelurikkomuksen (eläinsuojelulain 54 §), eläinsuojelurikoksen (rikoslain 17 luvun 14 §) ja lievän eläinsuojelurikoksen (rikoslain 17 luvun 15 §) lisäksi uutena rikoksena säädettiin tuolloin törkeästä eläinsuojelurikoksesta (rikoslain 17 luvun 14 a §). Törkeästä tekomuodosta säätämistä perusteltiin aikoinaan keinona ohjata oikeuskäytäntöä arvioimaan erityisen törkeitä tekoja moitittavimmiksi ja mittaamaan teoista niiden moitittavuuteen nähden oikeasuhteinen rangaistus (Oikeusministeriön työryhmämietintö 2009:8: Eläinsuojelurikosten seuraamuksien tehostaminen).

Törkeän eläinsuojelurikoksen rangaistusasteikkona on vankeutta vähintään neljä kuukautta ja enintään neljä vuotta. Rangaistusasteikko on rikoslain kokonaisuudistuksessa vakiintuneesti omaksutun törkeän tekomuodon rangaistusasteikon mukainen ottaen huomioon eläinsuojelurikoksen rangaistusasteikko.

Olen käsitellyt vuoden 2011 eläinsuojelurikosuudistusta useammassa blogikirjoituksessani (yksi on vielä tulossa). Lisäksi voit lukea ajatuksiani eläinsuojelurikoksista ja rangaistuksista aihetta käsittelevästä kirjoituksestani.

Teksti ja kuva: Minna Ruotsalo, OTM 
Lue kirjoittajan Elukkajuristi-blogia ja seuraa Twitterissä elukkalakiuutisia.


torstai 12. joulukuuta 2013

Vastuullisuusviestintä kaipaa tunnetta


Mitä ihmiset ajattelevat vastuullisuudesta ruokahyllyjen äärellä? Ruokakaupassa tehtävät valinnat ovat nopeita ja pohjautuvat pitkälti tottumuksiin. Valintoihin liittyvät muun muassa asenteet ja arvot, käytännön kysymykset ja resurssien riittävyys sekä makumieltymykset ja läheisten mielipiteet. Vastuullisuuden viestiä ei ole helppoa saada tähän väliin. 

Tutkija Anne Leppänen Kuule Oy:stä kertoi keskiviikkona 11.12. järjestetyssä Vastuuaamu-seminaarissa maa- ja metsätalousministeriön Laatuketjun rahoittaman Vastuullisuuden argumentointi -tutkimushankkeen tuloksia. Tutkimuksen mukaan vastuullisuusviestintä kannattaa sitoa ihmisille läheisiin asioihin. Valintojen vaikutuksista tarvitaan helposti omaksuttavaa tietoa.

Vastuullisuustyyppejä on erilaisia

Neljä viidestä suomalaisesta kertoo olevansa kaikkiruokainen ja yli puolet suosii tavallista, konstailematonta arkiruokaa. Tutkimukseen vastanneista 40 % kokee tekevänsä niin vastuullisia valintoja kuin on mahdollista. Vain joka kymmenes ilmoittaa, että vastuullisuus ei kiinnosta lainkaan.

Tutkimushankkeessa tunnistettiin kuusi erilaista vastuullisuustyyppiä. Järkeville vastuullisuus ei riitä ostoperusteeksi, vaan tuotteen pitää olla myös hinta/laatu-suhteeltaan hyvä. Vastuulliset pohtivat globaaleja kysymyksiä ja suosivat luomua ja reilun kaupan tuotteita. Foodiet kaipaavat aitoutta, perinteitä, tuoreutta ja lähiruokaa.

Niukasti elävillä ei ole varaa vastuullisiin valintoihin, mutta he elävät vastuullisesti, eivätkä esimerkiksi heitä ruokaa roskiin. Taajamatyypit ostavat omassa kunnassa tuotettua ruokaa, jotta raha jäisi omalle seudulle. Kuudentena tyyppinä ovat ihmettelevät, jotka eivät tiedä, mitä vastuullisuus on.

Enemmän epätietoisuutta kuin tietoa

Tärkeimmät vastuullisuusteemat kuten ihmisten ja ympäristön hyvinvointiin liittyvät asiat osataan tunnistaa. Lähes kolmannes vastanneista kuitenkin toteaa, ettei tiedä, minkälaisia vastuullisia valintoja voisi tehdä.

Kolmannes ajattelee, että vastuullisten tuotteiden joukossa on paljon humpuukia ja ristiriitaisia tuotteita. Vain 12 % vastaajista kertoo saavansa helposti selville, mikä valinta olisi vastuullisuuden kannalta paras.

- Ylipäätään uskotaan, että valinnoilla voi vaikuttaa, mutta toteuttaminen koetaan hankalana ja tietoa on saatavilla liian vähän, Leppänen tiivistää.

Fiilistä vastuullisuuteen

Vastuullisuudesta on viestitty pitkälti järkipuheena. Argumenttien tilalle pitäisi saada iloa valinnoista: tunnetta, nautintoa, makua, perinnettä ja aitoutta.

- Ihmisiä ei saa perustella uuvuksiin, Leppänen huomauttaa.

Samaa mieltä on myös strategiajohtaja Jaana Haapala tutkimus- ja konseptitoimisto Funckista.

- Vastuullisuus on paperinmakuista ja useille liian raskasta. Vastuullisuudesta on tehtävä innostavaa, tarttuvaa, koskettavaa - siis tunnepitoista!

Haapala kehottaa ottamaan esimerkkiä vaikuttavasta vastuullisuusviestinnästä myös ruoka-alan ulkopuolelta, esimerkiksi Toms-kenkien ympärille rakentuneesta ilmiöstä.

Monimutkainen ruoka

Vastuulliset ruokavalinnat voivat vaihdella esimerkiksi sen mukaan, mietitäänkö ensisijaisesti ihmisen terveyttä vai ympäristöä.

- Ympäristön kannalta keskeisin asia ei ole valinta samankaltaisten tuotteiden vaan raaka-aineiden välillä. Tämä tarkoittaa valintoja esimerkiksi eläin- ja kasvikunnan tuotteiden välillä, ohjelmapäällikkö Jussi Nikula WWF:stä kertoo.

Tietoa vastuullisista ruokavalinnoista löytyy esimerkiksi Tiedä mitä syöt -pikaoppaasta ja WWF:n ruokaoppaasta.

Lisätietoa Vastuullisuuden argumentointi -hankkeesta löytyy täältä.

teksti: Saara Pietilä
kuva: MMM kuva-arkisto