maanantai 16. joulukuuta 2013

Kuka niitä rangaistuksia jakeleekaan?

Pari päivää sitten tuli puheeksi, että jotkut odottavat eläinsuojelulain kokonaisuudistuksessa vaikutettavan rangaistusten ankaruuteen. Toiveena siis on, että tuomioistuimet tuomitsisivat kovempia rangaistuksia eläinsuojelurikoksista. Tätä toivetta ei kyllä voida lainsäätämisessä toteuttaa sillä tavoin kuin ihmiset näyttävät haluavan. Mahdoton tehtävä.

 Suomen perustuslain (731/1999) 3 §:ssä säädetään valtiollisten tehtävien jaosta. Näitä tehtäviä ovat lainsäädäntövalta, hallitusvalta sekä tuomiovalta. Vallan kolmijako-opin mukaan nämä kolme vallankäytön muotoa on jaettu eri tahoille. Lainsäädäntövaltaa käyttää eduskunta, hallitusvaltaa tasavallan presidentti sekä valtioneuvosto ja tuomiovaltaa riippumattomat tuomioistuimet. Toki on todettava, että esimerkiksi toimeenpanolla on myös lainsäädäntövaltaa, sillä eduskunnan säätämässä laissa sille voidaan tällaista valtaa säätää.

Vallan kolmijako-opin ajatuksena on hajauttaa vallankäyttöä eri tahoille. Kysymys on lähtökohtaisesti siitä, että jokainen taho huolehtii omasta tehtävästään eikä puutu toisen tehtäviin. Jos puuttuu, siitä voi vaikkapa ylin laillisuusvalvoja – oikeuskansleri tai eduskunnan oikeusasiamies – näpäyttää. Ja on näpäyttänytkin.

Vallan kolmijako-oppiin kuuluu, ettei esimerkiksi lainsäädäntövaltaa ja hallitusvaltaa käyttävät tahot puutu riippumattomien tuomioistuinten toimintaan. Nämä ovat velvollisia tuomiovaltaa käyttäessään noudattamaan ainoastaan voimassa olevaa oikeutta. Esimerkiksi lainsäätäjä ei voi ”ojentaa” tuomioistuinta siitä, että tämä tuomitsee sen näkemyksen mukaan liian lieviä rangaistuksia, ja vaatia ankarampia rangaistuksia. Tuomioistuin on rangaistuksia tuomitessaan sidottu noudattamaan rikoksesta laissa säädettyä rangaistusasteikkoa. Esimerkiksi eläinsuojelurikoksen rangaistusasteikko on sakkoa tai vankeutta enintään kaksi vuotta (RL 17:14). Tuomioistuin voi poiketa rangaistusasteikosta vain siltä osin kuin siitä rikoslaissa säädetään. Rangaistusta määrätessään tuomioistuin on siis sidottu ainoastaan voimassa olevaan oikeuteen ja voi sen puitteissa käyttää harkintavaltaansa.

Tuomioistuimet päättävät tuomioista itsenäisesti rangastusasteikon mukaan

Eläinsuojelulain kokonaisuudistuksen yhteydessä ei siis voida puuttua siihen, miten riippumattomat tuomioistuimet käyttävät tuomiovaltaansa ja vaatia kovempia rangaistuksia. Lainsäätäjä ei voi näin toimia. Lainsäätäjä voi vaikuttaa tuomioistuimen toimintaan rangaistuksen mittaamisessa ainoastaan siten, että se säätää rangaistusasteikosta toisin. Lisäksi lainsäätäjä voi toki säätää törkeysasteiltaan eri rikoksista.

Eläinsuojelurikoksia uudistettiin laajemmin maaliskuun alussa 2011 voimaan tulleilla rikoslain 17 luvun muutoksilla. Eläinsuojelurikkomuksen (eläinsuojelulain 54 §), eläinsuojelurikoksen (rikoslain 17 luvun 14 §) ja lievän eläinsuojelurikoksen (rikoslain 17 luvun 15 §) lisäksi uutena rikoksena säädettiin tuolloin törkeästä eläinsuojelurikoksesta (rikoslain 17 luvun 14 a §). Törkeästä tekomuodosta säätämistä perusteltiin aikoinaan keinona ohjata oikeuskäytäntöä arvioimaan erityisen törkeitä tekoja moitittavimmiksi ja mittaamaan teoista niiden moitittavuuteen nähden oikeasuhteinen rangaistus (Oikeusministeriön työryhmämietintö 2009:8: Eläinsuojelurikosten seuraamuksien tehostaminen).

Törkeän eläinsuojelurikoksen rangaistusasteikkona on vankeutta vähintään neljä kuukautta ja enintään neljä vuotta. Rangaistusasteikko on rikoslain kokonaisuudistuksessa vakiintuneesti omaksutun törkeän tekomuodon rangaistusasteikon mukainen ottaen huomioon eläinsuojelurikoksen rangaistusasteikko.

Olen käsitellyt vuoden 2011 eläinsuojelurikosuudistusta useammassa blogikirjoituksessani (yksi on vielä tulossa). Lisäksi voit lukea ajatuksiani eläinsuojelurikoksista ja rangaistuksista aihetta käsittelevästä kirjoituksestani.

Teksti ja kuva: Minna Ruotsalo, OTM 
Lue kirjoittajan Elukkajuristi-blogia ja seuraa Twitterissä elukkalakiuutisia.


torstai 12. joulukuuta 2013

Vastuullisuusviestintä kaipaa tunnetta


Mitä ihmiset ajattelevat vastuullisuudesta ruokahyllyjen äärellä? Ruokakaupassa tehtävät valinnat ovat nopeita ja pohjautuvat pitkälti tottumuksiin. Valintoihin liittyvät muun muassa asenteet ja arvot, käytännön kysymykset ja resurssien riittävyys sekä makumieltymykset ja läheisten mielipiteet. Vastuullisuuden viestiä ei ole helppoa saada tähän väliin. 

Tutkija Anne Leppänen Kuule Oy:stä kertoi keskiviikkona 11.12. järjestetyssä Vastuuaamu-seminaarissa maa- ja metsätalousministeriön Laatuketjun rahoittaman Vastuullisuuden argumentointi -tutkimushankkeen tuloksia. Tutkimuksen mukaan vastuullisuusviestintä kannattaa sitoa ihmisille läheisiin asioihin. Valintojen vaikutuksista tarvitaan helposti omaksuttavaa tietoa.

Vastuullisuustyyppejä on erilaisia

Neljä viidestä suomalaisesta kertoo olevansa kaikkiruokainen ja yli puolet suosii tavallista, konstailematonta arkiruokaa. Tutkimukseen vastanneista 40 % kokee tekevänsä niin vastuullisia valintoja kuin on mahdollista. Vain joka kymmenes ilmoittaa, että vastuullisuus ei kiinnosta lainkaan.

Tutkimushankkeessa tunnistettiin kuusi erilaista vastuullisuustyyppiä. Järkeville vastuullisuus ei riitä ostoperusteeksi, vaan tuotteen pitää olla myös hinta/laatu-suhteeltaan hyvä. Vastuulliset pohtivat globaaleja kysymyksiä ja suosivat luomua ja reilun kaupan tuotteita. Foodiet kaipaavat aitoutta, perinteitä, tuoreutta ja lähiruokaa.

Niukasti elävillä ei ole varaa vastuullisiin valintoihin, mutta he elävät vastuullisesti, eivätkä esimerkiksi heitä ruokaa roskiin. Taajamatyypit ostavat omassa kunnassa tuotettua ruokaa, jotta raha jäisi omalle seudulle. Kuudentena tyyppinä ovat ihmettelevät, jotka eivät tiedä, mitä vastuullisuus on.

Enemmän epätietoisuutta kuin tietoa

Tärkeimmät vastuullisuusteemat kuten ihmisten ja ympäristön hyvinvointiin liittyvät asiat osataan tunnistaa. Lähes kolmannes vastanneista kuitenkin toteaa, ettei tiedä, minkälaisia vastuullisia valintoja voisi tehdä.

Kolmannes ajattelee, että vastuullisten tuotteiden joukossa on paljon humpuukia ja ristiriitaisia tuotteita. Vain 12 % vastaajista kertoo saavansa helposti selville, mikä valinta olisi vastuullisuuden kannalta paras.

- Ylipäätään uskotaan, että valinnoilla voi vaikuttaa, mutta toteuttaminen koetaan hankalana ja tietoa on saatavilla liian vähän, Leppänen tiivistää.

Fiilistä vastuullisuuteen

Vastuullisuudesta on viestitty pitkälti järkipuheena. Argumenttien tilalle pitäisi saada iloa valinnoista: tunnetta, nautintoa, makua, perinnettä ja aitoutta.

- Ihmisiä ei saa perustella uuvuksiin, Leppänen huomauttaa.

Samaa mieltä on myös strategiajohtaja Jaana Haapala tutkimus- ja konseptitoimisto Funckista.

- Vastuullisuus on paperinmakuista ja useille liian raskasta. Vastuullisuudesta on tehtävä innostavaa, tarttuvaa, koskettavaa - siis tunnepitoista!

Haapala kehottaa ottamaan esimerkkiä vaikuttavasta vastuullisuusviestinnästä myös ruoka-alan ulkopuolelta, esimerkiksi Toms-kenkien ympärille rakentuneesta ilmiöstä.

Monimutkainen ruoka

Vastuulliset ruokavalinnat voivat vaihdella esimerkiksi sen mukaan, mietitäänkö ensisijaisesti ihmisen terveyttä vai ympäristöä.

- Ympäristön kannalta keskeisin asia ei ole valinta samankaltaisten tuotteiden vaan raaka-aineiden välillä. Tämä tarkoittaa valintoja esimerkiksi eläin- ja kasvikunnan tuotteiden välillä, ohjelmapäällikkö Jussi Nikula WWF:stä kertoo.

Tietoa vastuullisista ruokavalinnoista löytyy esimerkiksi Tiedä mitä syöt -pikaoppaasta ja WWF:n ruokaoppaasta.

Lisätietoa Vastuullisuuden argumentointi -hankkeesta löytyy täältä.

teksti: Saara Pietilä
kuva: MMM kuva-arkisto

keskiviikko 27. marraskuuta 2013

GM-merkinnät kiinnostavat kuluttajaa

Kesällä uutisoitiin, että suomalaiset rehutehtaat harkitsevat muuntogeenisen soijan käyttöä rehutuotannossa. Rehutehtaiden ilmoitus nostatti keskusteluun suomalaisen tuottajan kilpailukyvyn.

Soijapapuja. Kuva: Syngenta
Suomessa on tähän asti käytetty varsin vähän muuntogeenistä soijaa, mutta tilanne on  muuttumassa. Paitsi että muuntamattoman soijan hinta on muuntogeenistä soijaa jonkin verran korkeampi, on sen saatavuus maailmalla yhä vaikeampaa. Epävarmuudesta johtuen isot rehunvalmistajat ilmoittivat siirtyvänsä GM-soijan käyttöön joillakin tuotantolaitoksillaan. Samalla ne ilmoittivat myös toimittavansa GM-vapaata rehua sitä haluaville. Euroopassa ja muualla maailmassa muuntogeenisen soijan ja maissin käyttö on varsin yleistä.

Muuntogeeniset tuotteet tunnistaa pakkausmerkinnöistä

Kesällä keskusteluun nousi myös se, miten kuluttajat saisivat tietoa muuntogeenisen rehun tai muuntogeenisten raaka-aineiden käytöstä elintarviketuotannossa valintojensa tueksi.

GM-merkinnät ovat pakollisia kaikissa elintarvikkeissa ja rehuissa, jotka sisältävät muuntogeenisiä aineksia tai ovat niistä valmistettuja. Esimerkkeinä mahdollisista voisivat olla maissitortillat, tofu soijasta tai rapsiöljy. Pakkausmerkintöjä ei kuitenkaan Suomessa ole esiintynyt, koska kauppa ja elintarviketeollisuus Suomessa ovat toistaiseksi pidättäytyneet muuntogeenisistä tuotteista. Evira ja kuntien valvontaviranomaiset ovat valvonnoissaan todenneet näin myös olevan.

Eläimistä saatavat tuotteet kuten maito tai kananmuna eivät kuulu GM-merkintävelvollisuuden piiriin, sillä nämä tuotteet eivät sisällä tai ne eivät ole valmistettu GMO:sta. Rehusäkin kyljessä tulee olla asianmukainen merkintä GM-soijasta, mutta rehua syönyt eläin ei tule muuntogeeniseksi syötyään kyseistä rehua.

Suomi toivoo yhdenmukaisuutta GMO-vapausmerkintään

Kuluttajat ovat toivoneet pakollisen GM-merkinnän rinnalle vaihtoehtoa, jolla voitaisiin välittää tietoa myös siitä, onko tuotannossa vältetty GM-aineksia. Evira on laatinut ohjeet, jonka mukaisesti GMO-vapaasta tuotannosta kertovat merkinnät voidaan esittää kaikissa sellaisissa tuotteisiin, joista saattaa olla GM-verrokki EU:ssa.

Merkintämahdollisuus ulotetaan myös eläimistä saataviin tuotteisiin kuten liha, maito tai kananmuna silloin, kun eläimen ruokinnassa ei käytetä muuntogeenistä soijaa, maissia tai muuta vastaavaa EU:ssa rehuksi hyväksyttyä GM-kasvia.

Koska GM-vapaasta tuotannosta kertovien merkintöjen periaatteet vaihtelevat EU:n jäsenvaltioissa, on Suomi esittänyt komissiolle toiveen vapaaehtoisten GMO-vapaata tuotantoa kuvaavien merkintäkriteerien yhdenmukaistamista esimerkiksi ohjeistuksen muodossa. Pakolliset GM-aineksen käytöstä kertovat merkinnät olisivat yhä lakisääteinen ja pääasiallinen velvoite nykykäytännön mukaisesti.

Hunajadirektiivin uudistus

Euroopan tuomioistuin totesi vuonna 2011 antamassaan tuomiossa (tapaus C-442/09), että siitepöly olisi hunajan ainesosa ja että GM-siitepöly ja tätä siitepölyä sisältävä hunaja kuuluisivat muuntogeenisiä elintarvikkeita ja rehuja koskevan asetuksen piiriin ja niiden markkinointi olisi luvanvaraista.

Siitepölyä ei ole kuitenkaan tarkoitettu pidettäväksi hunajan ainesosana, vaan se olisi hunajalle tunnusomainen aine. Tämä tulee nyt selkeytetyksi direktiiviä päivitettäessä.  Samalla vahvistetaan tuomioistuimen toteamus, että GM-siitepöly ja sitä sisältävä hunaja kuuluvat GM-säädösten piiriin ja ne ovat luvanvaraisia tuotteita.

EU:ssa viljeltäväksi hyväksytyn GM-maissin MON810 siitepöly on sallittu EU:ssa elintarvikkeena.

Muuntogeenisiä kasveja ei viljelyyn Suomessa


Suomessa ei ole kaupallisessa viljelyssä muuntogeenisiä kasveja, eikä niitä lähitulevaisuudessa ole odotettavissakaan. EU:ssa viljelyluvan saaneista maissi ei ole meillä viljeltävissä ja muuntogeenisen tärkkelysperunan luvanhaltija BASF on vetänyt toimintonsa pois Euroopasta.

Näin ollen muuntogeenisen perunankaan viljely ole ajankohtaista meillä. EU:n lupaputkessa ei ole enää yhtään Suomen oloihin soveltuvaa tai ominaisuuksiltaan Suomea kiinnostavaa kasvia. Viimeisetkin peruna- ja sokerijuurikashakemukset on kuluvan vuoden aika vedetty pois käsittelystä. 

Teksti: Leena Mannonen, kaupallinen neuvos

Linkkejä:
Eviran geenitekniikka-sivusto: http://www.evira.fi/portal/fi/tietoa+evirasta/asiakokonaisuudet/muuntogeeniset+tuotteet+/
Komission terveyspääosaston geenitekniikkasivusto http://ec.europa.eu/food/food/biotechnology/index_en.htm

maanantai 25. marraskuuta 2013

Pelastaako CAP Itämeren?


Miten Namibian pääkaupunki Windhoek, simpukat ja Euroopan unionin yhteinen maatalouspolitiikka liittyvät yhteen? Vastaus on Itämeren ravinnekuormituksen vähentäminen ja sitä kautta koko meren pelastaminen.

Kuva: MMM / arkisto

EU-komission Suomen edustusto kokosi viime viikolla liudan asiantuntijoita ja kansalaisia pohtimaan yhteisen maatalouspolitiikan roolia Itämeren suojelussa. Maatalouden rooli meren hajakuormittajana on tunnettu. 

Itämeren pieni koko ja mataluus yhdistettynä suureen valuma-alueeseen tekevätkin sen suojelusta haastavaa. Puhumattakaan Itämeren sisäisestä kuormituksesta, jossa pohjasedimenttien ravinteet vapautuvat takaisin veteen.

Tilaisuudessa puhunut Itämeren suojelukomission HELCOM:n asiantuntija Mihail Durkin korosti, että vaikka paljon on jo tehty, ei ole syytä jäädä laakereille lepäämään. Itämeren happikato on edelleen vakavalla tasolla, joten tehtävää riittää.

Euroopan unionin yhteinen maatalouspolitiikka yhdessä muun muassa vesipuitedirektiivin ja meristrategiadirektiivin kanssa tarjoavat välineitä Itämeren suojeluun. Tätä korostivat seminaarin puhujat komission ohjelmapäällikkö Kai Heikkilä ja maa- ja metsätalousministeriön neuvotteleva virkamies Juha Palonen puheenvuoroissaan. 

Palosen mukaan uuden kauden maaseudun kehittämisohjelmat tarjoavat monia ratkaisuja. Ympäristöohjelmat ovat aiempaa kohdennetumpia ja sitoumuksen perustana on tilatason ravinteiden käyttö. Myös suorien tukien viherryttäminen auttaa, sillä jokainen viljelijä osallistuu ympäristötoimenpiteisiin Heikkilän mukaan investointituella voitaisiin rahoittaa muun muassa ravinteiden kierrätykseen liittyviä innovaatioita. 

Durkin mainitsi tähän liittyen simpukkaviljelmien käytön Itämeren puhdistamisessa. Meren suojelu voi siis luoda työpaikkoja. 

Yhdyskunnan jätevedet hyötykäyttöön
 
Elävä Itämeri -säätiön puheenjohtaja Ilkka Herlin korosti ravinteiden kierrätyksen tärkeyttä. Hänen mukaansa on tärkeää pyrkiä suljettuun kiertoon. Ongelma ei ole yksinomaan Itämeren vaan ravinnekuormituksen kanssa painitaan muuallakin maailmassa. Herlinin mukaan suomalaisten olisi syytä hakea mallia vaikka Namibian Windhoekista, jossa yhdyskuntajätevedet kierrätetään todella fiksulla tavalla.

Seminaarissa heräsi kuitenkin kysymys, voidaanko yhdyskuntien jätevedestä hyödyntää ravinteet turvallisesti peltoviljelyssä? Maaperän puhtautta ja laatua ei pidä unohtaa. Herlinin mukaan alalla on syytä panostaa entistä enemmän innovointiin, sillä vaarallisten partikkeleiden poistaminen ei pitäisi olla mahdotonta. Hänen mukaansa ravinteiden kierrättämisen innovoinnit ovat todellista biotaloutta.

Seminaarissa korostui, että yhteinen maatalouspolitiikka ei yksin pelasta Itämerta vaan yhteistyötä yli politiikan alojen välillä tarvitaan. Ongelmien sijaan olisi etsittävä myös ratkaisuja. Kannattavuus ja kilpailukyky niin tilojen ympäristötoimissa kuin muussakin biotalouden yritystoiminnassa on tärkeää.

Sanna-Helena Rantala, ylitarkastaja
keskiviikko 20. marraskuuta 2013

Eläimen olennaisia käyttäytymistarpeita pohditaan lakiuudistusta varten

Eläinten hyvinvoinnin neuvottelukunnat keskustelivat lokakuun kokouksissaan eläinten olennaisista käyttäytymistarpeista tulevaa eläinsuojelulain kokonaisuudistusta silmälläpitäen. Eläinsuojelulakia valmisteleva maa- ja metsätalousministeriön työryhmä pyysi sekä Seura- ja harrastuseläinten että Tuotantoeläinten hyvinvoinnin neuvottelukuntia listaamaan eläinten hyvinvoinnin kannalta olennaisimpia käyttäytymistarpeita, jotka eläinten tulee pystyä ihmisen hoidossa ollessaan toteuttamaan.


Miten eläimen pitää voida käyttäytyä ihmisen hoidossa?
Tätä kysyivät lainvalmistelijat hyvinvointiasiantuntijoilta.
Eläinsuojelulakia valmisteleva työryhmä pyysi neuvottelukuntia määrittelemään ja antamaan esimerkkejä eri eläinlajien olennaisista käyttäy-tymistarpeista. Nykyisssä eläinsuojelulaissa todetaan vain, että eläinten fyysiset tarpeet ja käyttäytymistarpeet on otettava huomioon riittävässä määrin. Lausuntopyynnössä hyvinvoinnin kannalta keskeisenä tekijänä pidetään eläinten mahdollisuutta toteuttaa lajityypillisiä käyttäytymistarpeitaan.

Lakiluonnoksessa on olennaisia käyttäytymis-tarpeita koskeva säännösluonnos, jossa on tarkoitus yleisellä tasolla määritellä ja antaa esimerkkejä siitä, millaisia käyttäytymistarpeita ihmisen hoidossa pidettyjen eläinten pitää voida tyydyttää. Tällä tarkoitetaan liikkumiseen, lepoon, mukavaan olotilaan, ravinnon etsintään tai muuhun vastaavaan toimintaan sekä sosiaalisiin suhteisiin liittyviä tarpeita.

Eläimellä on vahva motivaatio tarpeen tyydyttämiseen, ja sen estyminen aiheuttaa voimakasta turhautumista. Tarpeen tyydyttyminen taas vähentää eläimen tarvetta sen suorittamiseen. Eläimellä on oltava mahdollisuus toteuttaa kaikkia niitä käyttäytymisen muotoja, jotka turvaavat sen fyysisen ja psyykkisen hyvinvoinnin ja joiden toteuttamiseen eläimellä on tarve riippumatta siitä, millaisessa ympäristössä se elää.

Olennaiset tarpeet ensi kertaa lakiin

Neuvottelukunnat pitivät hyvänä sitä, että olennaiset käyttäytymistarpeet tulevat kirjatuiksi lain tasolle alemman asetustason sijasta. Neuvottelukunnissa keskusteltiin, että lain yleisiin periaatteisiin voisi lisätä lisääntymiseen liittyvien tarpeiden huomioon ottamisen niissä tapauksissa, kun eläimen annetaan lisääntyä, sekä leikkikäyttäytymisen niillä lajeilla, joille leikin tiedetään olevan kehityksen kannalta tarpeellista. Lisättäväksi ehdotettiin myös omistajan velvoite ottaa selvää eläimensä lajikohtaisista tarpeista.

Neuvottelukunnat valmistelevat seuraaviin kokouksiinsa yhteenvedot tärkeimpien eläinlajien ja lajiryhmien käyttäytymistarpeista. Seura- ja harrastuseläinten hyvinvoinnin neuvottelukunnan alustavan arvion mukaan Suomessa on ainakin 1380 lemmikkinä pidettävää eläinlajia, joista huomattava osa on kalalajeja. Pelkästään lemmikkeinä pidettäviä nisäkäslajejakin on 23.

Tuotantoeläinpuolella lajikirjo on hieman kapeampi, mutta pohdittavaa riittää sielläkin. Tarkasteluun valittiin alustavasti lemmikkipuolelta kissa, koira, hevonen, matelijat ja sammakkoeläimet, kalat, sekä linnut, ja tuotantoeläimistä nauta, sika, siipikarja, pienet märehtijät (esim. lampaat), kalat, sekä turkiseläimet. Lisäksi molemmat neuvottelukunnat pohtivat eläinten keskeisiä käyttäytymistarpeita yleisellä tasolla.

Neuvottelukunnat pohtivat alustavasti myös olennaisen käyttäytymistarpeen määritelmää. Määritelmän on oltava sama kaikilla lajeilla. Neuvottelukuntien on mietittävä, miten osoitetaan, että kyseessä on nimenomaan käyttäytymistarve, vai pitäisikö ennemminkin puhua eläimen motivaatiosta tai turhautumisesta.

Onko motivaation herättämä käyttäytymistarve, jonka patoutuminen aiheuttaa turhautumista, käännettävissä yksi yhteen olennaiseksi käyttäytymistarpeeksi? Toisaalta huomautettiin, ettei keskustelussa ole pakko takertua käyttäytymistarpeeseen, vaan keskustelua voidaan käydä hyvinvoinnin näkökulmasta ja puhua eläinten hyvinvointia edistävästä käyttäytymisestä. Silloin ei ole pakko pysytellä vain tiukasti määritellyissä käyttäytymistarpeissa. 

Teksti: Tiina Kauppinen, Eläinten hyvinvointikeskus
Kuva: Peppi Leppälahti

tiistai 29. lokakuuta 2013

Kaavoitus voi edistää tai hankaloittaa maaseudun kehittämistä

Suomen pinta-alasta rakennettua maapinta-alaa on vain 4,4 prosenttia ja loput maaseutua tai maa- ja metsätalousvaltaista aluetta. Suurin osa Suomesta on siis maa- ja metsätalousministeriön toimialan piirissä. - Olemme "areaaliministeriö" ja meillä on vastuullinen asema osallistua kaavahankkeisiin oman sektorimme viranomaisena, sanoo maa- ja metsätalousministeriön yliarkkitehti Raija Seppänen.

Kuva: Maanmittauslaitos 
Varsinaisia kaavoitusviranomaisia ovat ympäristöhallinto, maakuntien liitot ja kunnat. Seppäsen mukaan maa- ja metsätalousministeriön tehtävänä on tuoda kaavaprosesseihin erityisesti maaseudun ja maaseutuelinkeinojen kehittämisen sekä uusiutuvien luonnonvarojen kestävä käytön näkökulmaa ja katsoa, ettei tätä kaavaratkaisuilla vaikeutettaisi.

Kaavoituksessa on kyse pitkävaikutteisista linjauksista. - Hallintomme valmiudet ottaa kantaa ja osallistua maankäytön ohjausprosesseihin ovat toistaiseksi aika vaatimattomat. Linjausten tekemiseen ja kaavoituksen ohjaamiseen maaseudulla tarvitaan strategioita, systemaattista kouluttamista ja siitä syntyvää osaamista sekä aikaa osallistua prosessisen keskeisiin vaiheisiin, sanoo Seppänen.

Maa- ja metsätalousministeriön valmisteluvastuulla ovat monet keskeiset maaseutuun vaikuttavat säädökset. Seppänen toteaa, että maaseudun toimintojen sopeuttaminen monien säädösten asettamiin raameihin ei ole aina helppoa - saati sitten toimivaa.

Ennakointia ja tietoa tarvitaan

- Ministeriöllä on halutessaan mahdollisuus olla johtava suunnannäyttäjä maaseudun maankäyttöasioissa. Näkemykset, valinnat ja ratkaisut pitää kuitenkin osata perustella muille toimijoille. Nyt olemme suunnannäyttäjän sijasta turhan usein altavastaajan asemassa, sanoo Seppänen.

Uusiutuvien luonnonvarojen käyttöä ja maaseudun elinkeinotoimintaa ohjatessaan ministeriön olisi pystyttävä katsomaan tulevaisuuteen ja arvioimaan luonnonvarojen käytön eri vaihtoehtojen pitkän aikavälin vaikutuksia. Sekä kehittämiseen että rajoitusten asettamiseen tarvitaan strategioita ja tasapainotusta monen eri tahon ja näkemyksen kanssa.

Seppänen arvelee, että mitä paremmin ministeriössä osastot, yksiköt ja yksittäiset virkamiehet tuntevat hallinnon laajaa tehtäväkenttää ja sen toimintaympäristöä, sitä enemmän on mahdollisuuksia uudenlaiseen yhteistoimintaan ja ennakointiin maaseutuasioissa.
 - Suomen kokoisessa maassa alueelliset erot ovat suuria, maaseutu erilaista ja se kehittyy eri tavoin eri osissa Suomea. Helppoa, yhtä ainoaa sapluunaa ei nykymaailmassa ole enää tarjolla, Seppänen toteaa.

Maa- ja metsätalousministeriön tulisi tarjota kaavoitusviranomaisille ja konsulteille koulutusta ja informaatiota maaseutuelinkeinojen tarpeista ja luonnonvara-alasta. Tämä on olennaista, jotta viranomaiset osaisivat toimia linjausten ja tavoitteiden mukaisesti.

-Metsä- ja maatalousalan toimintaa ohjaavat säädökset velvoittavat ottamaan toiminnassa huomioon niin monimuotoisuuden kuin maisemankin, eikä niitä ole syytä enää kaavalla yrittää varmistaa, huomauttaa Seppänen. Tieto voisi vähentää myös kaavoittamista "varmuuden vuoksi". Turhat määräykset synnyttävät ristiriitoja siitä, minkä lain nojalla alueella saa toimia.

Maakuntakaavan merkinnät voivat johtaa kuntakaavoissa annettaviin eriasteisiin rajoituksiin. Yleiskaavassa voidaan maa- ja metsätalousalueiksi jäävillekin alueille määrätä "ekologisia käytäviä", "hiljaisia alueita" tai määrätä niille toimenpiderajoitus. Silloin jokaiseen metsänhoidolliseen toimenpiteeseen joutuu hakemaan kunnasta luvan. Jokainen lupa maksaa, ja hoitotoimenpide saatetaan myös evätä.

Kaavoituksessa eri näkemyksiä ja ristiriitoja sovitellaan

Seppänen mainitsee muuttuvan toimintaympäristön olevan tämän hetken suurimpia haasteita maankäyttöä suunniteltaessa. Olennainen osa kuntien ja maakuntien liittojen kaavatyötä on erilaisten näkökulmien yhteensovittaminen. Myös isot ympäristökysymykset puhuttavat.

Kaavoituksessa ja rakentamisen ohjauksessa suositaan nyt keskittämistä eli "eheyttämistä".  Tässä suuntauksessa on hyviäkin puolia, mutta toisasia on, että "asuminen ei yksin elätä". Muutoksia tapahtuu ja työpaikat voivat yllättäen karata kauaskin. Yhä useamman on omatoimisesti tehtävä oma työpaikkansa.

Maaseutualueet ja uusiutuvat luonnonvarat tarjoavat tulevaisuudessakin elinkeinoja ja työpaikkoja. Seppäsen mukaan on kansantaloudellisestikin välttämätöntä, että kaavoituksella ei pyritä etukäteen asettamaan ehtoja sellaiselle toiminnalle, mitä ei vielä ole mahdollisesti keksittykään. Selvälle rakentamiselle ovat säännöt olemassa. Siinäkin ohjauksessa tarvitaan maalaisjärkeä.  Maaseudulla toimitaan usein verkostomaisissa rakenteissa; useimmat elinkeinot tarvitsevat paljon tilaa, mutta se ei merkitse, etteivätkö ne voisi hyödyntää toisiaan.

Kansalaisten ja kuluttajien asenteet näyttävät muuttuvan. Vähemmistö suomalaisista asuu enää maaseudulla ja taajamien läheisyys voi tuoda maataloustuotannolle ennakoimattomia hankaluuksia.

- Ihmiset saattavat pelätä kotieläintilan toiminnan vaikutuksia omaan asumiseen, kuten maatalouskoneista aiheutuvia ääniä ja ajotien likaantumista tai hajuja ja valittavat uudesta investoinnista "varmuuden vuoksi". Tällaisissa tilanteissa yhteensovittamisen merkitys korostuu. Ministeriö rahoittaa parhaillaan tutkimushanketta, jossa selvitetään kotieläintilan hajujen leviämistä ja vähentämistä ympäröiville alueille, Seppänen kertoo.

Laajoissa hankkeissa pohditaan maankäyttöä

Tänä vuonna eri ministeriöissä on käynnissä useita kaavoitukseen ja maankäytön ohjaukseen vaikuttavia hankkeita. Seppänen on mukana arvioimassa maankäyttö- ja rakennuslain toimivuutta maa- ja metsätaloushallinnon kannalta. Monet maaseutua koskevat kaavaratkaisut osoittavat, että kaavoitusta tarvitaan tiiviin yhdyskuntarakentamisen ohjaukseen, mutta uusiutuvien luonnonvarojen käytön ja hoidon ohjaamiseen pitää kehittää muita ohjausvälineitä ja ratkaisuja.

Valmistumassa olevassa Suomen ensimmäisessä kulttuuriympäristöstrategiatyössä pyritään vaalimaan ihmisen luomaa ja muovaamaa ympäristöä, koski se sitten taajamien rakennusperintöä tai peltojen ja kylien alueita.
-Työn aikana tuli esiin, miten monilla olisi halu säilyttää maaseutu eräänlaisena idyllinä huolimatta siitä, että muu maailma on kovastikin muuttumassa, toteaa Seppänen.

Käynnissä on myös ympäristönsuojelulain uudistus, jossa maa- ja metsätalousministeriö pitää tärkeänä uudistaa esimerkiksi kotieläinsuojien lupamenettelyjä. Nykyisellään yli vuoden kestävät käsittelyajat hidastavat kotieläinrakennusinvestointien käynnistämistä ja nostavat rakentamisen kustannuksia. Ympäristöministeriö laatii yhteistyössä muiden ministeriöiden kanssa Suomen alueidenkäytön kehityskuvan, jossa puolestaan hahmotellaan maan kokoisessa mittakaavassa Suomen aluerakenteen ja liikenteen tulevaisuuden kehitystä.

- Maaseutualueiden ja tiiviimmän yhdyskuntarakenteen yhteensovitustarpeet ovat moninaisia. Maa- ja metsätalousministeriön haasteena on pitää omat strategiansa ja ohjausvälineensä ajan tasalla ja tarjota yhteiskunnalliseen keskusteluun tulevaisuuden ratkaisuja, sanoo Seppänen.

Teksti: Tiina Ervasti 

tiistai 22. lokakuuta 2013

Maaseudun kehittämisen ohjelmapaketti muotoutumassa

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman 2014-2020 sisältö alkaa olla kasassa. Ohjelman toteutus lykkääntyy, koska EU:n asetuksia maatalouspolitiikan uudistuksesta odotetaan vielä. Viljelijöille ohjelma tuo uusia mahdollisuuksia ympäristötyöhön.

Uutta maaseutuohjelmaa valmistellaan niin, että se voidaan toimittaa tämän vuoden puolella valtioneuvoston käsittelyyn ja sen jälkeen komissiolle yhdessä kumppanuussopimuksen ja muiden rahastojen ohjelmien kanssa. Ohjelmaa ei kuitenkaan voida toimittaa komissioon ennen EU-asetusten valmistumista. Paljon yksityiskohtia on vielä pöydällä.

Maaseudun kehittämisen tulevalla ohjelmakaudella halutaan edistää biotaloutta ja tukea taloudellisesti, sosiaalisesti ja ekologisesti kestävää maataloutta. Maaseudun elinkeinoja monipuolistetaan, työllisyyttä parannetaan ja maaseudun elinvoimaa lisätään.

Ohjelman sisältö on viimeistelyä vaille valmis. Toimenpiteiden toteutuminen on kuitenkin kiinni vielä lopullisista EU-asetuksista ja rahoituspäätöksistä. Ohjelmaan esitettäviä toimenpiteitä ovat:
 • koulutus
 • neuvonta
 • investoinnit
 • tila- ja yritystoiminnan kehittäminen
 • maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen
 • ympäristökorvaukset
 • luonnonmukainen tuotanto
 • luonnonhaittakorvaukset
 • eläinten hyvinvointi
 • yhteistyö
 • Leader

Toimenpiteet tähtäävät kuuteen ohjelmalle määriteltyyn tavoitteeseen:
 • Osaaminen, tiedonvälitys, innovaatiot ja yhteistyö maaseudulla lisääntyvät.
 • Ilmastonmuutoksen hillintä ja sopeutuminen ilmastonmuutokseen tehostuvat.
 • Luonnon monimuotoisuus lisääntyy, vesistöjen tila ja maatalouskäytössä olevan maaperän tila paranevat.
 • Maaseudun yritystoiminta monipuolistuu ja työllisyys, palvelut sekä vaikuttamisen mahdollisuudet paranevat.
 • Maataloustuotannon kilpailukyky vahvistuu.
 • Maaseutuyritykset vastaavat kuluttajien kysyntään tuottamalla laadukasta ruokaa ja parantamalla eläinten hyvinvointia.
Kaikkien toimien on tuettava läpileikkaaviksi teemoiksi nostettuja ympäristöä, ilmastoa ja innovatiivisuutta. Kaikilla maaseutuohjelman rahoittamilla toimilla vaikutetaan siis esimerkiksi ympäristön tilan parantumiseen.

Ympäristön kannalta erityisen merkittäviä ovat viljelijöiden tekemät toimet, joita tuetaan uudistuvalla ympäristökorvausjärjestelmällä. Pinnalla olevaa lannan käsittelyä ja tehokkaampaa hyödyntämistä helpotetaan niin ympäristökorvausten kuin investointien avulla. Lisäksi neuvonnalla ja koulutuksella vaikutetaan ympäristönäkökohtien entistä parempaan huomioimiseen. 

Lisätietoja maaseutuohjelman valmistelusta: Maaseutu.fi/maaseutu2020 ja uutiskirje Liiteri

Ajatuksia maaseutuohjelman valmistelusta voi lähettää osoitteeseen ohjelma(at)mmm.fi

Teksti: Annukka Lyra
Kuva: MMM arkisto

maanantai 7. lokakuuta 2013

Ilmastonmuutokseen sopeutuminen ja siihen vaikuttaminen kulkevat käsi kädessä


Juuso Joonan isännöimällä Tyynelän tilalla tuotetaan
myös tietoa.
Ilmastonmuutos tuo tullessaan uusia haasteita ja muutoksia myös maanviljelyyn. Tyynelän tilan isäntä, agronomi Juuso Joona kirjoitti aiheesta tietokortin ILMASE-hankkeen pyynnöstä. Joona luettelee kirjoituksessaan kymmenen askelta kohti toimivampaa ja tehokkaampaa maanviljelyä, jonka avulla viljelijät voivat varautua tulevaisuuteen.

Joona korostaa, että ilmastonmuutos ja siihen varautuminen ovat vain osa vyyhtiä. Hän toteaa, että voisi yhtä hyvin nostaa esille myös muita ongelmia kuten rehevöitymisen tai monimuotoisuuden heikkenemisen. Asioita voidaan pilkkoa osiin toimenpiteiden helpottamiseksi ja ongelmakohtien paikantamiseksi, mutta tärkeintä on ottaa kokonaisuus huomioon.

- Samat keinot tepsivät moneen asiaan ja prosessit ovat yhteydessä toisiinsa. Ennen kaikkea huomio tulisi kiinnittää ongelmien perimmäisiin syihin, ei niiden oireisiin. Näin viljelystä saadaan kestävää, Joona huomauttaa.

Kaikki liittyy käytäntöön

Viljelijöiden toimet ja toiminnan tehostaminen palvelevat monenlaisia tarkoituksia eivätkä pelkästään ilmastonmuutokseen varautumista. Erityisesti kokonaisvaltaisuus, pitkäjänteisyys ja oman toiminnan arviointi ovat tärkeitä.

Maatilalla syntyneen, kasvaneen ja nykyään maanviljelijänä toimivan Joonan näkökulmasta kaikki liittyy käytäntöön. Hän onkin tehnyt tilallaan kokeiluja tuodakseen kestävyyttä, tasapainoa ja tehokkuutta viljelyyn. Joona on kehitellyt ajatuksia kollegoidensa kanssa ja järjestänyt aiheesta myös kokonaisvaltaisen tilanpidon koulutusjakson. Taustalla vaikuttaa halu auttaa maanviljelijöitä tiedon kautta.

- Yhteistyö viljelijöiden, neuvojien ja tutkijoiden kanssa on antoisaa, toteaa Joona.

Viljelijä voi torjua ilmastonmuutosta

Hän toteaa ilmastonmuutoksen olevan osa nykykehitystä, jonka vaikutukset ovat jo nähtävissä.
- Viljelijöiden on pakko sopeutua, mutta he voivat toimia myös ratkaisijoina, Joona sanoo.

Ilmastonmuutokseen sopeutuminen ja omalla toiminnalla vaikuttaminen eivät sulje toisiaan pois. Viljelijät voivat toimillaan sitoa hiilipäästöjä maaperään, ylläpitää monimuotoisuutta ja vähentää päästöjä. Yksi keino on puskureiden luominen. Esimerkiksi maaperän hoitaminen vaikuttaa siihen, miten maa kestää erilaisia ääriolosuhteita kuten kuivuutta tai märkyyttä tai miten se kykenee sitomaan hiiltä.

Joona toivookin viljelijöiden tueksi koulutusta, ohjeistusta ja tutkimusta. Erilaiset hankkeet ja lyhyen aikavälin tutkimuksen hän näkee riittämättöminä ja kutsuu niitä lähinnä tekohengitykseksi.

Joona lähettää terveisiä myös maa- ja metsätalousministeriön suuntaan.

- Myös hallinnolla on suuri rooli, maanviljelijä sanoo. Tällä hetkellä kehitys on hienovaraista ja hän toivoisikin tulevaisuudessa näkevänsä suurempia muutoksia: panostusta pitkäjänteiseen tutkimukseen sekä politiikkaan, jolla voidaan puuttua ongelmien perimmäisiin syihin. Esimerkiksi ravinteiden kierrätystä voisi miettiä kehittämällä tuotantorakennetta tasapainoisemmaksi. Pääasia on keskittyä ongelmien aiheuttajiin ja ratkaisuihin, jotka kestävät.

Teksti: Tiina Ervasti
Kuva: Hanna Koikkalainen


Tyynelän tilan sivuilla oleva blogi ja tilan Facebook-sivut ovat avoinna keskustelulle esimerkiksi ilmastonmuutoksen ehkäisemisestä: www.tyynelantila.fi

perjantai 4. lokakuuta 2013

Luomuviikon paneelikeskustelussa toivottiin luottamusta ruuantuottajiin

Paneelikeskustelu käytiin tunnelmallisessa ravintolateltassa.
Aurinkoisella Narinkkatorilla käytiin torstaina Luomuliiton järjestämä paneelikeskustelu suoramyynnistä. Lähtökohtana oli kysymys siitä, miten keskustelijat haluaisivat kehittää elintarvikelainsäädäntöä, jotta mahdollisuudet suoramyynnille sekä luomu- ja lähiruuan tuotannolle olisivat parhaat.

Paneelissa keskustelivat kansanedustajat Touko Aalto (Vihr.), Mats Nylund (RKP), Eila Tiainen (Vas.), Reijo Hongisto (PS), Jari Leppä (Kesk.) ja Markku Eestilä (Kok.). Lisäksi mukana olivat Pirjo Korpela Elintarviketurvallisuusvirasto Evirasta sekä Anni-Mari Syväniemi Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitosta. Puheenjohtajana toimi Luomuliiton Jukka Lassila. Kaikki tunnustautuivat luomu- ja lähiruuan ystäviksi.

Positiivinen luomu

Lassila avasi keskustelun pyytämällä paneelin jäseniä kertomaan, mitä luomu heille merkitsee. Yleisesti ottaen keskustelijat liittävät luomuun hyvin samanlaisia positiivisia arvoja. Esimerkiksi Leppä kutsuu luomua puhtaan suomalaisen ruuan eliitiksi. Puhtaus, kotimaisuus, terveellisyys ja lähiruoka nousevat esille lähes jokaisen vastauksissa. Eestilä toteaa myös, että lähellä tuotettuna luomun ympäristövaikutukset ovat parhaimmillaan.

- Luomuruuan läheltä ostamisen pitäisi olla helppoa, sanoo Nylund, mutta nostaa samalla esille tosiasian, ettei näin useinkaan ole.

Pientuottajien voi olla vaikeaa saada tuotteitaan marketteihin, mikä vaikeuttaa tuotteiden saattamista kuluttajien ulottuville. Panelistien mielestä tätä prosessia pitäisi pyrkiä helpottamaan jollain tavalla. Tiainen kuitenkin huomauttaa, että suurissa marketeissa luomu hukkuu usein muiden tuotteiden joukkoon esimerkiksi vihannesosastoilla.
  
Suoramyyntilakia ei tarvita

Suoramyynnillä on monia merkityksiä. Oikein käytettynä se antaa loistavat puitteet lähiruuan myynnille ja auttaa maaseutua pysymään elävänä. Onnistunut suoramyynti vaatii kuitenkin kumppanikseen tietoa. Kuluttajien täytyy tietää, missä ruokaa on tarjolla ja miten suoramyynti eroaa muusta elintarvikkeiden myynnistä, sillä tieto ohjaa kuluttajan valintoja. Joskus kuluttajat ovat myös valitettavan tietämättömiä esimerkiksi raakamaidon tai tuoretuotteiden oikeasta säilytyksestä.

- Vaikka Suomessa elintarviketurvallisuus ja laatu ovat huippuluokkaa, haasteita on paljon. Tämä vaikeuttaa alan kehitystä, sanoo Leppä.

Hän toteaa myös, että kansainvälisesti luomun tuotantoa varjostaa ongelma siitä, että tuottajilla on samat markkinat mutta eri pelisäännöt. Samojakin lakeja ja säädöksiä tulkitaan eri maissa hyvin eri tavoin, mikä aiheuttaa suuria vaihteluja jo EU-alueen sisällä.

Suomen säädösten koetaan olevan tiukkoja ja niihin on toivottu helpotuksia, jotka mahdollistaisivat tehokkaamman suoramyynnin. Paneelin jäsenistä ainakin Leppä ja Korpela ovat sitä mieltä, ettei suoramyyntiä koskevaa lakia tulisi kuitenkaan säätää. Heidän mukaansa joka asiaan ei tarvita lakeja tai säädöksiä vaan tässä asiassa vaaditaan luottamusta tuottajia kohtaan. Tuottaja on vastuussa omista tekemisistään ja tuotannostaan.

Panelistit vasemmalta oikealle: Leppä, Syväniemi, Nylund,
Hongisto, Lassila, Korpela, Eestilä, Tiainen ja Aalto.


Omaa pitää suojella

Säädösten muuttamisella voisi olla panelistien mielestä myös yllättäviä ja negatiivisia vaikutuksia. Suomalaiset laatustandardit ovat hyvin korkeat ja säädösten keventäminen saattaisi helpottaa ulkomaisten luomutuotteiden tuontia suomalaisille markkinoille. Tiukat säädökset siis myös suojelevat Suomen omaa luomutuotantoa ja ylläpitävät korkeaa laatua.

Eestilän mukaan säädösten tarkastelussa pitäisi kuitenkin olla niin joustava kuin mahdollista. Hänen mukaansa toimintaan vaadittaisiin lisää kekseliäisyyttä ja avoimuutta, millä voitaisiin lisätä luomutuotannon kustannustehokkuutta.

Vakaa kysyntä toisi mukanaan mahdollisuuden tuotannon kehittämiseen. Tuottajille pitäisi luoda olosuhteet, joissa vakaus ja pitkäjänteisyys mahdollistaisivat toiminnan parantamisen ja suoramyynnin kehittymisen.

- Julkisilla hankinnoilla voidaan luoda kysyntää, toteaa Aalto. Tällaisilla hankinnoilla on varsinkin alueellisesti suuri vaikutus.

Keskustelijat totesivat lopulta yksimielisesti, että lainsäädäntö on menossa oikeaan suuntaan. Tiedostavat ja viisaat kuluttajat ovat panelistien mielestä avainasemassa suoramyynnin menestymisessä.

- Ei luomusta tai suoramyynnistä valtavirtaa tule, mutta se kasvaa. Kuluttajat haluavat tällä hetkellä luomutuotteita ja tuottajien sekä lainsäädännön tulisi vastata kutsuun, sanoo MTK:n ruokakulttuuriasiamies Syväniemi. 

Mahdollisuuksia menestystarinoihin siis on.

Teksti ja kuvat: Tiina Ervasti

tiistai 1. lokakuuta 2013

Uutta eläinsuojelulakia valmistellaanMaa- ja metsätalousministeriössä on meneillään eläinsuojelulain kokonaisuudistus.

Syksyn aikana työryhmä käsittelee eläinsuojeluviranomaisia ja valvontaa koskevia uudistamistarpeita. Keväällä työ jatkuu eläinten pitoon liittyvien kysymysten käsittelyllä. Työryhmän tehtävänä on valmistella hallituksen esityksen muotoon laadittu ehdotus eläinsuojelulain uudistamiseksi vuoden 2014 loppuun mennessä. 

Kuva: Vastavalo
Eläinsuojelulakia on tarkoitus uudistaa vastaamaan nykypäivän vaatimuksia. Samalla katse kohdistuu myös tulevaisuuteen ja eläintenpidon uusiin haasteisiin.

Maa- ja metsätalousministeriö asetti syksyllä 2012 ohjausryhmän ja työryhmän laatimaan ehdotusta uudeksi eläinsuojelulaiksi. Lain uudistuksen tavoitteena on uudistaa eläinsuojelulakia eläinten hyvinvoinnin tilan parantamiseksi sekä tehostaa eläinsuojeluvalvontaa.

Työn tavoitteena on myös saattaa osittain vanhentunut eläinsuojelulaki nykyisen perustuslain vaatimusten mukaiseksi sekä selkeyttää eläinsuojelulainsäädäntöä nykyisestä.


Eläimen hyvinvointi on osa ruuan eettistä laatua

Nykyinen eläinsuojelulaki on valmisteltu 1990-luvun alkupuolella ja se tuli voimaan vuonna 1996. Lain voimassaoloaikana eläinten hyvinvoinnin arvostus ja merkitys yhteiskunnassa on muuttunut ja eläinten pitoon on tullut uutta tekniikkaa ja kokonaan uusia eläintenpitomuotoja.

Kuluttajat ovat aiempaa kiinnostuneempia siitä, miten elintarvikkeita tuotetaan ja minkälaisissa oloissa tuotantoeläimet tiloilla elävät. Eläinten hyvinvoinnista on tullut osa elintarvikkeiden eettistä laatua.

Myös seura- ja harrastuseläinten määrä on kasvanut ja näiden eläinten hyvinvointiin liittyvät kysymykset ovat nousseet aiempaa keskeisemmiksi.

Lainvalmisteluun kerättiin eväitä kansalaisilta

Lain uudistuksessa on pyrittävä varautumaan myös tulevaisuudessa odotettavissa oleviin muutoksiin: meneillään oleva maatalouden rakennemuutos suosii entistä suurempia tilakokoja, mutta toisaalta osa tuotannosta suuntautunee jatkossakin erikoistuotantoon luomu- ja lähiruokatrendin jatkuessa.

Kuluttajien kasvaneeseen tiedontarpeeseen on pystyttävä vastaamaan ja samalla yritysten hyvinvointistandardien merkityksen odotetaan kasvavan. Seura- ja harrastuseläinten pidon ja hevosharrastuksen suosion odotetaan lisääntyvän entisestään ja tämä aiheuttaa omat haasteensa eläinsuojelulainsäädännön kehittämiselle ja valvonnalle.

Ennen varsinaisen uudistustyön aloittamista ministeriö kartoitti lain tärkeimpiä uudistamistarpeita asiantuntijaselvityksin ja kyselyin, joita suunnattiin eläinsuojeluviranomaisille, eläintenpitäjille, etujärjestöille ja muille sidosryhmille sekä kansalaisille. Selvitysten ja kyselyiden mukaan lain uudistamisessa tulisi kiinnittää huomiota muun muassa eläinsuojeluvalvonnan kehittämiseen, eläinten parissa toimivien henkilöiden pätevyysvaatimuksiin, löytöeläinten hoidon järjestämiseen, eläinten jalostukseen ja eksoottisten eläinten pitoon lemmikkinä. Lisäksi vastaajat pitivät tärkeänä, että uudessa laissa otettaisiin kantaa erilaisten eläimille tehtävien toimenpiteiden, kuten vasikoiden nupoutuksen ja porsaiden kastraation periaatteisiin.

Mitä on hyvinvointi?

Kuva: MMM arkisto
Eläinsuojelulain kokonaisuudistusta valmistelevassa työryhmässä on tähän mennessä käsitelty lain tarkoitusta, eläinten pitoon liittyviä yleisiä periaatteita sekä eläinten pitopaikkaa koskevia säännöksiä. Lain tarkoitusta ja eläintenpidon yleisiä periaatteita on suunniteltu muutettavaksi siten, että pelkän eläinten suojelun sijaan pyrittäisiin edistämään eläinten kokonaisvaltaista hyvinvointia.

Eläimen suojelu tarpeettomalta kivulta, tuskalta ja kärsimykseltä ei vielä tarkoita sitä, että eläimen hyvinvointi olisi hyvällä tasolla. Eläimen hyvinvointia tulisikin tarkastella kokonaisuutena, johon liittyvät sekä eläimen kokemat positiiviset että negatiiviset kokemukset. Nykyistä enemmän painoarvoa halutaan asettaa myös eläinsuojeluongelmien ennaltaehkäisyyn.

Kytkettynä vai ei?

Työryhmässä on keskusteltu myös eläinten pitopaikoista ja pohdittu erityisesti niiden pitomuotojen hyväksyttävyyttä, joissa eläimiä pidetään jatkuvasti kytkettynä tai siten, että eläimen kääntyminen on estetty.  

Lehmiä on perinteisesti pidetty parsinavetoissa päästään kiinni kytkettynä. Uudet rakennettavat navetat ovat kuitenkin lähes poikkeuksetta pihattoja, joissa lehmät pääsevät liikkumaan vapaasti. Parsinavetassa pidetyt lehmät on nykylainsäädännön mukaan päästettävä kesäisin jaloittelemaan tai laitumelle, kun taas pihatossa pidettävät lehmät eivät välttämättä pääse lainkaan ulkoilemaan.

Jatkovalmistelussa on tarkoitus tehdä lisäselvityksiä siitä, millaisia taloudellisia vaikutuksia parsinavetoista luopuminen aiheuttaisi. Samalla on tarkoitus kartoittaa myös parsinavetoiden ja pihatoiden hyviä ja huonoja puolia eläinten hyvinvoinnin kannalta. Myös mahdollisuuksia eläinten jaloittelun ja laidunnuksen lisäämiseksi on tarkoitus selvittää. Parsinavetoiden lisäksi työryhmä pohtii myös muun muassa hevosten pitämistä pilttuissa sekä emakoiden pitoa kääntymisen estävissä siemennys- ja porsitushäkeissä.

Palautekanava avoinna jatkuvasti

Syksyn aikana työryhmä käsittelee eläinsuojeluviranomaisia ja valvontaa koskevia uudistamistarpeita. Keväällä työ jatkuu eläinten pitoon liittyvien kysymysten käsittelyllä. Ryhmien toimikausi päättyy vuoden 2014 lopussa.

Kansalaisilla on mahdollisuus antaa palautetta lain valmistelijoille koko hankkeen ajan ministeriön internet-sivuilla olevan palautelomakkeen kautta. Maa- ja metsätalousministeriön eläinsuojelulakisivuilta löytyy myös tietoa valmistelusta.

 Teksti: Tiina Pullola, eläinlääkintöylitarkastaja