perjantai 14. helmikuuta 2014

Muuntogeenisen 1507-maissin viljelyhakemus palautui komission päätettäväksi

Muuntogeenisen 1507-maissin viljelyluvan käsittely EU:ssa on ollut mutkikas ja eripurainen prosessi. Suomi ja useat muut jäsenmaat toivoivat tällä viikolla, että seuraavaksi jatketaan kansalliset GM-viljelykiellot mahdollistavan ehdotuksen käsittelyä.

EU-tuomioistuin antoi komissiolle syyskuussa 2013 langettavan päätöksen viivyttelystä 1507 -maissia koskevan viljelyhakemuksen käsittelyssä. Niinpä komissio antoi viime joulukuussa neuvostolle päätösehdotuksen sallia muuntogeenisen maissin 1507 viljely EU:n alueella. Esitys pohjasi vuosien takaiseen ehdotuksen, jota oli käsitelty tuloksetta jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten kanssa. 
Kolmen kuukauden määräaika ehdotuksen käsittelylle neuvostossa päättyi viime keskiviikkona. Ellei neuvosto määräenemmistöllä vastustaisi komission ehdotusta, voisi komissio saattaa päätöksen voimaan esityksensä mukaisesti.

Maissin 1507 päätösehdotusta käsiteltiin EU:n yleisten asioiden neuvostossa viime tiistaina. Ehdotuksesta käytiin vilkas keskustelu. Yleisten asioiden neuvosto ei kuitenkaan äänestänyt ehdotuksesta, joskin puheenjohtaja kartoitti jäsenvaltioiden kannat esitettyjen puheenvuorojen yhteydessä. Suomea kokouksessa edusti Eurooppaministeri Alexander Stubb.

Koska neuvosto ei antanut ehdotuksesta lausuntoa, palautui se komissiolle päätettäväksi.

Suomen kanta perustuu lakiin ja riskinarviointiin

Jäsenvaltioiden suhtautuminen päätösehdotukseen oli suurelta osin kielteistä ja yleisemmin syyksi esitettiin poliittisia syitä ja Euroopan parlamentin vaalien läheisyyttä. Suomi kuitenkin kannatti muutaman muun jäsenvaltion kanssa ehdotusta. Suomen kannan muodostaminen tehdään aina tapauskohtaisesti ja se perustuu kahteen perusasiaan – olemassa olevan lainsäädännön kunnioittamiseen sekä tieteelliseen riskinarviointiin.

Riskinarvioinnista vastaava Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen EFSA on antanut kaikkiaan kuusi myönteistä lausuntoa maissista 1507 todeten maissin olevan ihmisille, eläimille ja ympäristölle yhtä turvallinen kuin perinteinen maissi. Päätösehdotuksessa oli huomioitu lainsäädännön edellyttämät muut seikat, kuten seuranta- ja raportointivelvollisuus sekä asianmukaiset riskinhallintatoimet tahattoman leviämisen estämiseksi. Lupa on voimassa kymmenen vuotta kerrallaan. Kyseiselle maissille ei siis ole viljelylupaa EU:ssa, mutta sitä on luvallista tuoda EU:n alueelle prosessoitavaksi sekä käytettäväksi elintarvikkeena ja rehuna.

Kansallisia GM-viljelykieltoja toivotaan käsittelyyn

Yleisten asioiden neuvostossa käytetyissä puheenvuoroissa nousi esille jäsenvaltioiden toive jatkaa keskusteluja kaksi vuotta avoimena olleesta komission ehdotuksesta kansallisten viljelykieltojen mahdollistamiseksi. Ehdotus koskee direktiivin 2001/18/EY muuttamista niin, että jäsenvaltioille annettaisiin entistä enemmän mahdollisuuksia rajoittaa tai kieltää muuntogeenisten kasvien viljely alueellaan. 

Suomi on suhtautunut myönteisesti ehdotukseen ja esitti yleisten asioiden neuvostossa sen käsittelyn jatkamista mitä pikimmin.

Teksti: Leena Mannonen, kaupallinen neuvos
Kuva: Kati Leppälahti

Linkkejä:Kansalaisille suunnattu yhteenveto komission viljelyvapausehdotuksesta (englanniksi) http://ec.europa.eu/food/food/biotechnology/docs/gmo_cultivation_citizen_sum_en.pdf
Komission geenitekniikkaa käsittelevä sivusto http://ec.europa.eu/food/food/biotechnology/index_en.htm

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti