tiistai 10. kesäkuuta 2014

Kommentoi ja vaikuta maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan tulevaisuuskatsaukseen

Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalalle on tehty luonnos tulevaisuuskatsaukseksi ja se on nyt avattu kommentoitavaksi tässä Verso-blogissa. Katsauksessa on neljä teemaa, joista kutakin voit kommentoida erikseen. 
Pääset teemojen esittelyihin alla olevista linkeistä. Myös tämän sivun tekstistä voit esittää näkemyksiäsi. Kommentointikentät ovat tekstin alla.
Kommentit voit myös lähettää sähköpostilla: tiedotus@mmm.fi.


Tulevaisuuskatsauksessa on neljä teemaa:
Teema 1Elinvoimainen maaseutu, kannustava toimintaympäristö
Teema 2Uusiutuvien luonnonvarojen kasvava hyödyntäminen - kestävästi ja vastuullisesti
Teema 3Suomen vahva ruokapolitiikka globaaleilla markkinoilla
Teema 4Tietovarannot ja tutkimustieto avoimesti kaikkien käyttöön

MMM:n hallinnonalan toimintaympäristön kuvaus - lue ja kommentoi:Uusiutuvien luonnonvarojen merkitys korostuu ja käyttö monipuolistuu

Uusiutuvien luonnonvarojen merkitys kasvaa. Uusiutumattomien luonnonvarojen käyttöä korvataan yhä enemmän uusiutuvilla vaihtoehdoilla. Biotalous tarjoaa kasvavia mahdollisuuksia elinkeinojen uudistumiselle, uudelle yritystoiminnalle ja uusien työpaikkojen syntymiselle. Luontoon ja uusiutuviin luonnonvaroihin perustuvien palveluiden merkitys taloudelle ja ihmisten hyvinvoinnille kasvaa. Vakaalla talouspolitiikalla luodaan edellytyksiä uusiutuvia luonnonvaroja jalostavan teollisuuden kehittymiselle Suomessa.

Ilmasto muuttuu, riittääkö ruokaa, energiaa ja puhdasta vettä kaikille?

Ilmastonmuutoksen myötä yleistyvät sään ja vesiolojen ääri-ilmiöt vaikeuttavat ruuantuotantoa maailman vahvoilla ruuantuotantoalueilla. Samaan aikaan maapallon väestömäärä kasvaa. Ruoka- ja vesipulasta aiheutuvien kriisien mahdollisuus kasvaa. Ongelmia syntyy myös energian saatavuudessa. Väestön kaupungistuminen ja ikääntyminen vaikuttaa paitsi kuluttamiseen myös arvoihin ja asenteisiin. Tarvitaan turvallista, terveellistä, vastuullisesti tuotettua ja maukasta, mutta samalla kohtuuhintaista ruokaa.

Suomessa todennäköinen talvikauden lämpeneminen, kasvavat sademäärät ja voimakkaat tuulet lisäävät yhteiskuntaan ja elinkeinoihin kohdistuvia riskejä. Ilmaston lämpenemisellä voi olla myös edullisia vaikutuksia Suomen maa- ja metsätaloudelle. Ilmastonmuutokseen sopeutuminen luo uusia mahdollisuuksia liiketoiminnalle.

Tuotantoa kehitetään kohti suljettuja kiertoja. Muutoksilla tavoitellaan parempaa resurssitehokkuutta, energiansäästöä sekä ympäristöön kohdistuvien päästöjen ja muun kuormituksen vähentämistä.

Kansainvälinen riippuvuus ja globaalien ilmiöiden vaikutus kasvaa

Lähivuosien merkittävimpiä kansainvälisiä prosesseja ovat YK:n kestävän kehityksen agenda, uuden ilmastonmuutosta koskevan sopimuksen valmistelu sekä kansainvälisistä metsäkysymyksistä sopiminen. Rajavesistöyhteistyön ja kansainvälisen vesioikeuden merkitys kasvaa. Keskeisiä EU-tason asioita ovat biotalousstrategian ja metsästrategian toimeenpano sekä biomassan kestävyyden todentaminen. Lisäksi EU:n ilmasto-, ympäristö- ja energiapolitiikka vaikuttaa merkittävästi maa- ja metsätalouden toimintaedellytyksiin. Vesiasioiden ja ns. sinisen kasvun painoarvo EU:n ja Itämeren tason politiikassa korostuu. EU:n tukipolitiikassa maaseudun kehittämisohjelmien painoarvo kasvaa perinteisten maatalouden suorien tukien ja rakennerahastojen tukien rinnalla.

Maaseudun rakennemuutos jatkuu

Palveluelinkeinojen merkitys maaseudun työllistäjänä korostuu. Työvoiman liikkuvuus alueiden välillä kasvaa. Kaupunkien läheisen maaseudun väestö kasvaa, kun taas ydinmaaseudun ja erityisesti harvaan asutun maaseudun osuus väestöstä supistuu samalla kun väestö ikääntyy.

Teknologisen kehityksen, tiedon ja osaamisen merkitys korostuu

Tiedon ja osaamisen merkitys innovaatioiden mahdollistajina kasvaa ruoka- ja luonnonvarasektoreilla ja tuo mahdollisuuksia uusiutuvien luonnonvarojen hyödyntämiseen uusissa käyttökohteissa. Tärkeänä työkaluna ovat tietovarannot, joita tuotetaan, ylläpidetään ja hankitaan uusin tavoin laajaan ja kasvavaan käyttöön. Aineistojen yhteis- ja jatkokäytön sekä paikannuksen tarve kasvaa. Paikannuksen tarkkuus ja käyttö lisääntyy, mikä lisää tukipalvelujen tarvetta. Häiriötilanteiden hallinta vaatii valmiuden nopeaan tiedonhankintaan. Tiedon halutaan siirtyvän tutkimuksesta ja tietovarannoista tehokkaasti päätöksentekijöiden, yritysten ja elinkeinoelämän sekä kansalaisten käyttöön.

Hallinnollista taakkaa kevennetään ja yksityisen sektorin merkitys kasvaa

Valtiontalouden tilan säilyessä kireänä säästöpaineet kasvavat.  Samanaikaisesti hallinnolta vaaditaan enemmän tehokkuutta ja lisäarvoa yhteiskunnalle. Hallinnollisen taakan keventäminen on tärkeä tavoite kansallisen ja EU-lainsäädännön kehittämisessä sekä tukijärjestelmien ja toimenpiteiden suunnittelussa ja toteutuksessa. Yksityisen sektorin merkitys kasvaa toimialalla, valtion luodessa edellytyksiä yksityisen sektorin menestymiselle ja kestävälle kasvulle.

Voit kommentoida tämän sivun tekstiä alla olevassa kentässä tai lähettää sähköpostia: tiedotus@mmm.fi

4 kommenttia:

 1. Löytyykö sama englanninkielisenä?

  VastaaPoista
 2. Nyt kommenteille on laitettu vasta alustava luonnos, jota ei ole vielä käännetty ruotsiksi eikä englanniksi. Kaikki ministeriöt saavat myöhemmin tässä kuussa Valtioneuvoston kanslialta tarkemmat ohjeet tulevaisuuskatsausten yhdenmukaistamisesta, ulkoasusta ja käännöksistä. Eli käännökset ovat tulossa, mutta hieman myöhemmin.
  Yst. Kati L MMM:n viestinnästä

  VastaaPoista
 3. Ekosysteemipalveluista on korostettu vain tuotantopalveluja, mikä on puutteellista. Maa- ja metsätalousympäristöt ovat sekä lajien että luontotyyppien uhanalaislistojen kärjessä. Vesistöille maatalouden päästöjen vähentäminen on ykköskysymys. Näiden ympäristöasioiden hoitaminen kuntoon pitää nostaa paperin kärkeen.

  Teollisuuden painottaminen on vanhanaikaista tieto- ja palveluyhteiskunnassa. Määrän sijasta pitää lisätä laatua ja jalostusastetta (kilohintaa).

  Ruokakohtaan kannattaa lisätä avainsanat lähiruoka ja luomu. Puhtauden merkitys vientivalttinakin kasvaa.

  Kietotalouden mainitseminen on asianmukaista. Se pitäisi nostaa biotalouden rinnalle. Nyt se on vähän irrallaan ja konkretisoimatta.

  Ei se "biomassan kestävyyden todentaminen" mikään todellinen tavoite ole vaan esimerkiksi "biomassan kestävyyden varmistaminen" esimerikiksi luomalla sille kunnolliset kriteertit. Hiilivarastojenkin turvaaminen voi vaatia oikeita muutoksia käytännöissämme, ei vaan niiden raportoinnissa.

  Asioiden heittäminen yksityisten armoille ei ole viisasta. Tietotekniikalla ja käyttömaksuilla voidaan tehostaa ja rahoittaa valvontaakin.

  VastaaPoista